درخواست نمایندگی

فرم درخواست نمایندگی فروش

متقاضی حقیقی
تاریخ تولد
آدرس فروشگاه

متقاضی حقوقی

نام شرکت
MM slash DD slash YYYY
مشخصات مدیر عامل
آدرس شرکت

شرایط عمومی

زمینه فعالیت
مالکیت

شرایط فروشگاهی

نمایندگی رسمی کدام شرکت را در اختیار دارید
نام شرکت
میانگین خرید ماهیانه گذشته
میزان خرید 6 ماه گذشته
 
نام شرکت
میانگین خرید ماهیانه گذشته
میزان خرید 6 ماه گذشته
 
نام شرکت
میانگین خرید ماهیانه گذشته
میزان خرید 6 ماه گذشته
 

فهرست