آزمايشگاه مترولوژی

اين آزمايشگاه داري گواهينامه استاندارد آزمايشگاهها، بر اساس الزامات استاندارد 2017  ISO/IEC 17025 و اكروديته (گواهينامه تاييد صلاحيت آزمايشگاه همكار) از اداره استاندارد و نيز داراي تاييديه ساپكو و سازه گستر مي‌باشد.
اين آزمايشگاه در سال 1383 تجهيز شد و كليه آزمونهاي مرتبط با شمع و محصول واير شمع و كابل واير مطابق با استاندارد هاي ملي، بين المللي و خودروسازي قابل انجام مي‌باشد.
ازجمله توانايي‌هاي اين آزمايشگاه ، آزمونهاي عيوب عايق بندي، طول عمر عايق مقاومتي، ولتاژ 30 دقيقه اي و ولتاژ شكست،مقاومت گسيختگي ترمينال ولتاژ بالا، مقاومت در برابر اثر كرونا، نشت در مقابل عبور گاز شمع خودرو، ولتاژ تحمل عايق، ارتعاش، آزمونهاي مقاومت عايقي در دماهاي مختلف، مقاومت در برابر گسترش شعله، مقاومت در برابر مواد شيميايي ،اندازه گيري جريان ولتاژ و ديگر آزمونها مي‌باشد.

فهرست